Условия за конфиденциалност и защита на лични данни

Избирайки да посетите www.ASAPIT.bg, Вие се съгласявате с условията за ползване на нашия уеб сайт.

Условия за конфиденциалност и защита на лични данни

Ние считаме гарантирането на правото на защита и конфиденциалност на личните данни за основен ангажимент на АСАП, поради което прилагаме всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за конфиденциалност на нашия уебсайт.

Тези условия се отнасят за уеб сайта на АСАП ЕООД, но не се отнася за уеб сайтовете, които имат собствени условия за поверителност и защита. В допълнение, то не се отнася за случаите, когато ние само обработваме данни от името и за целите на нашите клиенти, като например случаите, в които действаме като доставчик на услуги по уеб хостинг.

Администратор на личните данни

АСАП ЕООД е регистрирано с ЕИК 175370880, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №93-95, ет. 2, офис 1‘ /едно прим/

За контакт: Управител

гр. София, 1618, гр. София, бул. „Цар Борис III“ №93-95, ет. 2, офис 1‘ /едно прим/

тел.: 02/447 5110

факс: 02/4233587

Събиране на лична информация

Личните данни на потребителите и/или посетителите на АСАП се събират в съответствие с общо приложимите нормативни изисквания за събиране, като информира субектите по ясен начин на какво основание събира тези данни, чрез предоставяне на отделно уведомление за поверителност. Предприемаме всички необходими мерки за защита на информация на потребителите/посетителите на сайта, която се предава от техния компютър с цел да се предпази от загуба, злоупотреба и/или не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Обработването и събирането на лични данни е законосъобразно, ако:

 • Субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време

 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството

 • Оработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, без да засяга интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

 • АСАП уведомява субектите на данни за наличието на такъв легитимен интерес посредством уведомлението за поверителност, свързано с конкретното обработване.

АСАП използва получената от потребителите информация само за целта, за която е изпратена и не я използва за цели, за които потребителят предварително не е уведомен и дал съгласието си. АСАП ЕООД не предоставя на трети страни каквито и да било лични данни на посетители или потребителите, освен в случай, че националното или международното право изисква това.

Използване на лична информация

За да предоставим достъп до своите продукти/услуги, АСАП може да използва определена, лична информация за Вас. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. АСАП ЕООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, например свързани с търговско-финансови дейности, като:

 • Да се изпълняват задълженията по сключени договори и/или за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на такива договори

За да предприемем изпълнение на задълженията по сключени договори или за сключване на нов такъв, АСАП запазва правото си да използва и съхранява предоставената от Вас лична информация.

 • Изпълнение на Вашата заявка за транзакция

Ако заявите нещо от АСАП, например, продукт или услуга, обратно обаждане или конкретни маркетингови материали, ние ще използваме предоставената от Вас информация, за да изпълним Вашата заявка.

 • Персонализиране на Вашето преживяване на нашите уеб сайтове

Възможно е да използваме събраната информация за вас, за да Ви осигурим персонализирано преживяване на нашите уеб сайтове, като например да Ви предоставим съдържание, което Ви интересува, и да направим навигацията на нашите сайтове по-лесна.

 • Подбор на персонал

Във връзка с кандидатстване за работа или запитване, независимо дали е обявено на уеб сайт на АСАП или другояче, е възможно да ни предоставите информация за Вас като резюме. Ние можем да използваме тази информация, за да насочим Вашето запитване или за да Ви вземем предвид за назначение. Ние можем да запазим информацията за бъдещи разглеждания, освен ако ни кажете да не го правим.

Защита на личните Ви данни

Ние възнамеряваме да защитаваме Вашата лична информация и да поддържаме нейната точност. АСАП реализира разумни физически, административни и технически предпазни мерки, които ни помагат да защитаваме Вашата лична информация от неоторизирани достъп, употреба и разкриване. Например, ние криптираме определена чувствителна лична информация като информация за кредитна карта, когато я предаваме по Интернет. Ние също така изискваме от нашите доставчици да защитават такава информация от неоторизирани достъп, употреба и разкриване.

Вашите права относно личните Ви данни.

При спазване на българското и европейското законодателство относно защита на личните данни, включително Общия регламент относно защитата данните, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които АСАП обработва за Вас;

 • Правото да искате от АСАП коригиране/допълване, в случай че установите неточности, непълноти (като се имат предвид целите на обработването) или необходимост от актуализация на личните Ви данни;

 • Правото да искате ограничаване на обработката на лични данни в определените от законодателството случаи;

 • Правото да искате изтриване на личните Ви данни от АСАП, в случай, че са налице условия за това;

 • Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни в определените в законодателството случаи;

 • Правото по всяко време да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено

 • Правото да отправите искане за преносимост на личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да прехвърлим Ваши лични данни на друг администратор (в определените в законодателството случаи);

Срок за съхранение на личните данни

АСАП съхранява личните данни до изпълнение на целите на обработването или в законоустановените срокове. За определяне на точния срок за съхранение на данните се взема предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, ние ще продължим да обработваме данните за срока, за който е дадено съгласието или докато оттеглите съгласието (освен ако след това приложим друго основание за обработване). Независимо от това, бихме могли да прекратим обработването въз основа на съгласие и по-рано, ако преценим, че вече данните не са ни необходими за съответните цели или по други причини (например, за да не нарушаваме приложимото законодателство).

Споделяне на лична информация и международни прехвърляния

АСАП е организация с бизнес процеси, управленски структури и технически системи, които прекосяват граници. Като такава, ние можем да споделяме информация за Вас в рамките на компанията и да я прехвърляме в страни от цял свят, където се занимаваме с бизнес. Нашето Заявление за поверителност и нашите практики са разработени да осигуряват глобално равномерно ниво на защита на личната информация по целия свят. Това означава, че дори в страни, чиито закони осигуряват по-слаба защита за Вашата информация, AСАП ще продължава да борави с Вашата информация по описания тук начин.

Моля, вземете предвид, че при определени обстоятелства личната информация може да подлежи на разкриване пред държавни институции вследствие на юридически процес, съдебна заповед или законов процес. Възможно е също така да споделяме Вашата информация, за да предпазим правата или собствеността на АСАП, наши бизнес партньори, доставчици или клиенти и други, когато имаме основателни причини да вярваме, че такива права или собственост са или могат да бъдат засегнати.

Възможно е АСАП да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;

 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с Интернет сайта на АСАП;

 • Публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;

 • Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;

 • Адвокати, одитори, консултанти, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;

 • Трети лица - дружества за събиране на вземания;

 • Контрагенти на АСАП за изпълнение на задължения, като например ИТ компании, логистика, телекомуникация, консултантски услуги, инкасо, печатни услуги, маркетинг и други;

 • На наши доставчици – когато им предаваме Ваши данни за контакт с цел съответният доставчик да осъществи комуникация с Вас, касаеща обучения, събития и/или маркетингова информация.

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

Маркетинг

Информацията, която предоставяте на АСАП, както и информацията, която непряко сме събрали за вас, може да бъде използвана от АСАП за маркетингови цели. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни. Преди да го направим обаче, ще Ви предложим възможността да изберете дали Вашата информация да бъде използвана по такъв начин. Можете във всеки един момент да изберете да не получавате от нас маркетингови материали, като следвате инструкциите за отмяна на абонамент, включени във всеки получаван от Вас имейл, чрез указване когато Ви се обадим или като пряко се свържете с нас.

Използване на социални медии

АСАП поддържа страници в социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), за да популяризира предлаганите продукти и услуги. Дружеството не носи каквато и да било отговорност за публикации на тези страници от субекти на данни. Социалните медии имат собствени условия за ползване и поверителност, които техните ползватели следва да познават. Напомняме, че публикациите в социални медии могат да са свързани с определени рискове, включително за поверителността на личните данни на субекта или на други лица, които той споделя.

Аудио записи на обаждания

В рамките, допустими от закона, АСАП записва телефонните разговори (входящи и изходящи).Записването на телефонните разговори и съхраняването и обработването на аудио записите (заедно с разкриваните в рамките на разговорите лични данни), се извършва с цел осигуряване на високо качеството на услугите си или за запазване на свидетелства за конкретни транзакции или взаимодействия. За защита правата на субектите, участващи в записа, изготвените записи не се предоставят на трети страни с изключение на случаите, когато за това е налице друго законово основание.

Използване на „Бисквитки“ („cookies” )

Сайта на АСАП използва бисквитки, наричани още „cookies” с цел статистическа информация за нашата уеб страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата, да правим пазарни проучвания и да персонализираме Вашето преживяване при използването на нашите продукти и услуги.

Термина „бисквитка" представлява известно количество данни, които даден уеб сайт може да изпрати на Вашият браузър и които след това могат да бъдат съхранени на Вашия компютър като етикет, който да се идентифицира.

Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й. В повечето случаи можете да настроите Вашия браузър да Ви известява, преди да получите „бисквитка“, което Ви дава възможността да решите дали да я приемете или не. Също така като цяло можете да настроите Вашия браузър да изключва „бисквитките“. Тъй като „бискитките“ Ви позволяват да използвате някои от характеристиките на нашите уеб сайтове, ние препоръчваме да ги оставите включени.

Разбира се, браузърът Ви позволява й да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. С това отделни функции на уеб страницата ни могат вече да не бъдат достъпни за Вас.

Защита на правата и собствеността на ASAP и други

Възможно е също така да използваме или споделяме Вашата информация, за да предпазим правата или собствеността на АСАП, наши бизнес партньори, доставчици, клиенти или други, когато имаме основателни причини да вярваме, че такива права или собственост са или могат да бъдат засегнати. В допълнение си запазваме правото да разкрием Вашата лична информация според изискванията на закона и когато вярваме, че подобно разкритие е необходимо за защита на нашите права или правата на други, или в изпълнение на юридически процес, съдебна заповед или законов процес, задействан срещу наши уеб сайтове

Въпроси за поверителност и достъп

Ако имате въпроси относно това Заявление за поверителност или относно боравенето с Ваша информация от страна на АСАП, можете да изпратите имейл на координатора на уеб сайта ни.

В определени случаи е възможно да имате способността да прегледате или редактирате Вашата лична информация онлайн. В случай че Вашата информация не е достъпна онлайн и желаете да получите копие от определена информация, която сте предоставили на АСАП, или ако откриете, че информацията не е правилна и бихте искали да я коригираме, свържете се с нас

Преди АСАП да е в състояние да Ви предостави каквато и да е информация или да коригира каквито и да е неточности обаче, е възможно да поискаме от Вас да удостоверите самоличността си и да предоставите други подробности, за да ни помогнете да отговорим на Вашата заявка. Ние ще се свържем с Вас до 30 дни от момента на запитването ви.

Ако имате въпроси или притеснения по отношение на нашите условия за поверителност, следва първо да се свържете пряко с АСАП. Ако повече не желаете да получавате маркетингови имейли, моля, следвайте инструкциите за прекратяване на абонамент, които са включени във всеки маркетингов имейл!