Декларация

НА РЪКОВОДСТВОТО НА “АСАП” ЕООД ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Ръководството на “АСАП” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги при пълно задоволяване изискванията на клиентите и обществото. Ефективното управление и минимизиране на вредните въздействия върху информационната сигурност са част от цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на услугите, и опазване на информационната сигурност.

Ръководството поема ангажименти за изпълнение на:

Политика по качеството

  • “АСАП” ЕООД декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е да удовлетворява изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба. Непрекъснато се стреми да осигурява съвременни, ефективни и качествени услуги, адаптирани към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на настоящите и бъдещите изисквания на клиентите и на изгодна цена.
  • “АСАП” ЕООД непрекъснато следи за степента на удовлетвореност на клиентите и проучва техните препоръки, изисквания и рекламации, като използва това за подобряване качеството.
  • “АСАП” ЕООД поддържа екип от висококвалифициран персонал и полага грижи за поддържане на благоприятна атмосфера. Провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Стреми се всеки служител да осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетвореността на клиентите и просперитета на фирмата.
  • В работата с клиентите и партньорите си “АСАП” ЕООД гарантира за точност, отговорност и експедитивност, постоянен контакт с клиента, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти. Стреми се към постигне на доверие в Клиента относно възможността за достигане нужното ниво на качеството и да го поддържа във времето.

Политика по информационна сигурност на “АСАП” ЕООД

  • Реализиране на ефективни политики по сигурността и създаване на условия за непрекъснато управление на процесите в Организацията;
  • Изграждане на система за сигурност на информацията, способна да отговори на високите очаквания на своите клиенти и спецификата на бизнеса;
  • Утвърждаване на Организацията по отношение на надеждното и непрекъснато управление на своите процеси и специфични услуги, чрез непрекъснато идентифициране, анализ, оценка и третиране на рисковете за активите, прилагане на адекватни механизми на контрол, осигуряване на правно, технологично, техническо и тактическо съответствие и съзнание за сигурност;
  • Прилагане на специализирани планове за: третиране на риска, непрекъснатост на работа и възстановяване след криза, всестранно осигуряване на сигурността и др. ;
  • Ефективно и ефикасно използване наличните иновационни, информационни, материални, човешки и финансови ресурси, съобразно изискванията за сигурност на всички активи;
  • Управление на непрекъснат процес на обучение, осъзнаване и мотивация на персонала в аспекта на сигурността.

“АСАП” ЕООД внедрява и поддържа ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ, съответстваща на изискванията на ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2005, както и внедрява и поддържа ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИТЕ - ISO 20000-1: 2011, за което “АСАП” ЕООД бе сертифициран от TÜV Nord Германия. “АСАП” ЕООД възприема процесния подход за създаването и поддържането на интегрирани системи. Осъществява коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това извършва определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството на услугите и информационната сигурност.

Ръководството на “АСАП” ЕООД приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания относно услугите, които пуска на пазара. Внедрява и поддържа интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност. Периодично оценяваме ефективността на системата.

Ръководството на “АСАП” ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

Като Управител на “АСАП” ЕООД, от мое име и от името на цялото Ръководство

ДЕКЛАРИРАМ :

Участие и отговорност в осъществяването на обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ и постоянно преразглеждане за адекватност.

15.08.2013 г.

Управител:..........................
/П.Зюмбилев/