НАПРАВЛЕНИЕ

Обучение за начална и допълнителна професионална квалификация на заети лица по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място.Квалификационно обучение на безработни лица с цел осигуряване на устойчива заетост в конкретни професионални области.

ЦПО „АСАП” ЕООД работи в следните направления:

 

Професионално обучение на физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална кариера по индивидуален или групов план.

Корпоративно и вътрешно фирмено обучение с цел оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни управленски нива.

Мотивационно обучение за изграждане на активна личностна позиция на пазара на труда и на работното място.

Дейности за насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствена стопанска инициатива.

ЦПО АСАП