ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Център за професионално обучение „АСАП” ЕООД се създава със Заповед 4/03.01.2012г. от Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение. Лицензията е под номер: 201112944.

Какво Ви предлагаме?

 
 • Принципи на работа на ЦПО „АСАП” ЕООД:

  Осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база на Република България.

  Партнира си с държавните органи и органите на местната власт, организациите на работодатели, неправителствени организации, учебно и научноизследователски организации, колективни органи в областта на социалния диалог.

  Не допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

 • Основни цели на ЦПО „АСАП” ЕООД:

  Да осигури условия за продължаващо обучение за успешна реализация на лица над 16-годишна възраст в съответствие с нуждите на пазара на труда.

  Да предоставя качествено обучение, което представлява съчетание от отлична теоретична подготовка и практически упражнения за придобиване на необходимите умения за практикуване на определена професия или допълнителна квалификация.