ПРОВЕРКА НА СЕРТИФИКАТ

Всеки сертификат, издаден от ASAP Ltd., удостоверява успешно преминато обучение в областта на SAP и притежава уникален идентификационен номер.

Какво Ви предлагаме?

 

Този номер дава възможност за проверка достоверността на документа, неговия притежател, както и информация за вида и продължителността на преминaтото обучение.

Моля, имайте предвид, че сертификат без идентификационен номер или с номер, който нашата система за проверка не разпознава вероятно не е издаден от нас.