Социална отговорност

Декларация на ръководството за политика и цели по управление на околната среда

Нашата основна цел е да създадем такова управление на процесите и организация на работата във фирмата, чрез които да се гарантира опазването на околната среда.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на околната среда (СУОС), ръководството декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по УОС:

 • Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда - Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността;
 • Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването - основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на УОС
 • Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на околната среда;
 • Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане СУОС;
 • Огласяване и съпричастност на хората - ръководството огласява политиката по УОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в която хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС;
 • Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и обществеността, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;
 • Процесен, системен и фактологичен подход - създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти.
 • Ръководството на фирмата се ангажира да постига високо качество на своите продукти и услуги, но не на всяка цена, а само при стриктно спазване на всички нормативни изисквания по УОС и при гарантирано опазване на околната среда.

Ръководството се ангажира със следните цели:

 • Стриктно изучаване и спазване на изискванията на правните норми по отношение на УОС;
 • Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци от основната дейност;
 • Мотивиране и обучение на персонала във връзка със УОС;
 • Модернизиране на методите за събиране, съхранение и транспорт на отпадъци чрез въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците.

Ръководството на фирмата гарантира, че:

 • организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на УОС;
 • се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната среда да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015.

Управител:..........................
/П.Зюмбилев/