Условия за ползване

С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на asap.bg.

Условия за ползване

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата asap.bg (Страницата)

С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

АСАП ЕООД е регистрирано с ЕИК 175370880

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между:

Адрес: гр. София, 1618, гр. София, бул. „Цар Борис III“ №93-95, ет. 2, офис 1 /едно прим/

тел.: 02/447 5110

факс: 02/4233587

наричан по-долу за краткост „АСАП“, и потребителите на Интернет сайта, наричани по-долу „Потребител/и“ във връзка с използването му.

3. ПРЕДМЕТ

3.1 Настоящите Общи условия уреждат начина и условията за ползване на Интернет сайта на ASAP, достъпен на asap.bg.

3.2. Интернет сайтът има информационна функция с цел популяризиране на предлаганите продукти и услуги от ASAP.

3.3. СЪДЪРЖАНИЕТО на сайта е собственост на АСАП ЕООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях./

3.4. СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин.

4. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА вие:


4.1 Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО;

4.2 Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение от АСАП ЕООД;

4.3 Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на АСАП ЕООД;

4.4. Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;

4.5. Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие на АСАП ЕООД

5. ОТГОВОРНОСТИ

5.1 Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито АСАП ЕООД, нито негови филиали, служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

5.2. СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без никакви гаранции от страна на АСАП ЕООД за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в сайта.

5.3 САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. АСАП ЕООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. АСАП ЕООД не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби, възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези Сайтове на трети страни.

5.4 АСАП ЕООД носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

6.1 АСАП ЕООД гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни, която се попълва в САЙТА, изпраща чрез електронна поща или друг начин.

6.2 В качеството си на администратор на лични данни, АСАП ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

6.3 За да получите информация какви ваши лични данни се събират при използване на САЙТА, каква е целта на тяхното събиране и какви са Вашите права в тази връзка вижте нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

8. ВРЪЗКА С ЕКИПА ПО ПОДДРЪЖКАТА

При нужда от допълнителна информация, съдействие, техническа помощ, забелязани неточности, дефекти и/или грешки в работата на Интернет сайта Потребителите могат да се свържат с нас на телефон (02) 447 5100 или на електронен адрес.