ASAP разработи софтуер за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите

ASAP разработи софтуер за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите

16/05/23


София, България, 16 май 2023 г.

Водещата софтуерна компания ASAP разработи нова система за проследяване реализацията на завършилите студенти и обща информационна мрежа за кариерно ориентиране за нуждите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас. Системата ще бъде използвана от всички партньори по проект „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, изпълняван съгласно договор №BG05M2OP001-2.016-0028-C01, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. С помощта на специализираното софтуерно решение се създаде единна среда за кариерен обмен и проследяване на професионалната реализация на студентите на съответните университети – партньори след тяхното дипломиране.

„Работата по този проект беше чест за нас, тъй като вярваме, че с дейността си, от една страна, допринесохме за модернизацията на българското образование, а от друга страна, създадохме продукт, който да помогне за реализацията на младите кадри“, сподели г-н Петър Зюмбилев, управител на ASAP.

Системата дава възможност за пълното обслужване на нуждите на кариерните центрове на висшите училища. Чрез нея вече се събира информация по отношение на реализацията на студентите след тяхното дипломиране, както и се генерират справки и анализи, на база на които може да се правят обосновани изводи за качеството на учебните програми.

За ASAP

ASAP стартира своята дейност през 2007 година и към момента е една от водещите IT компании, ориентирани към бизнес решения. Компанията оперира на територията на България и Румъния, предлагайки широк спектър от услуги – разработване на софтуерни продукти, поддръжка на компютърни системи, изграждане на VPN мрежи, системни интеграции, поддръжка на видеорадарни системи, видеонаблюдение и много други. Сред партньорите на ASAP се нареждат водещи световни корпорации, сред които са SAP, Microsoft, Acer, Dell и Ciscо.

За Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-гр.Бургас

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Обучението в Университета се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински факултет. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС).