• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP модули- SAP FI и SAP CO

24/02/2009

SAP модулът за финансово счетоводство SAP FI (Financial Accounting) може да удовлетворява всички счетоводни и финансови нужди на една организация. С помощта на този модул финансовият мениджър на компанията може да разглежда финансовата позиция на компанията в реално време. Функционалността на SAP в реaлно време позволява по-добро вземане на решения и стратегическо планиране. SAP FI включва модули като Управление на материалите (Materials Management), Планиране на производството (Production Planning), Продажби и дистрибуция (Sales and Distribution), Поддръжка на заводите (Plant Maintenance) и Системи за проекти (Project Systems). FI модулът е свързан и с други модули като модула за човешки ресурси (Human Resource) , който включва модули за Управление на персонала (Personnel Management), Управление на времето (Time Management), Управление на пътуванията (Travel Management) и плащане на заплати (Payroll). Транзакцията на документи се извършва с прецизността, осигурена от модулите чрез определяне на таблици за всички сметки.

SAP модулът за контрол SAP CO (Controlling) има възможност с помощта на подходяща информация да управлява планирането и отчитането, и в същото време да осъществява мониторинг на всички бизнес операции. Информацията, която предоставя този модул, спомага вземането на решения на управленско ниво. Компонентът за счетоводство на разходите за единица продукция (Cost Element Accounting) осигурява информация за разходите и приходите в една компания. Тези публикации се актуализират автоматично от модулите FI и CO. Цената на единица продукция е основа за отчитане на разходите и подпомага потребителя при показване на разходите за всяка сметка, която е включена в цената на елемента. Центърът за счетоводство на разходите (Cost Center Accounting) осигурява информация за разходите възникнали в бизнеса Ви. Имате възможност да определите центрове за разходи (Cost Centers) на отдели и мениджъри, които са отговорни за определени области на бизнеса Ви, както и за определени функционални области на SAP. Центрове за разходи могат да бъдат определени за функционални области като Маркетинг, Покупки, Човешки ресурси, Финанси, Съоръжения, Информационни системи, Административно обслужване, Право, Доставки/Получаване и Качество.

Това са някои от предимствата на Cost Center Accounting:

  1. Мениджърите могат да зададат бюджети според целите
  2. Центровете за разходи осигуряват прозрачност на функционалните области на бизнеса Ви.
  3. Планиране
  4. Наличие на методи за разпределение на разходите
  5. Оценка на разходите

Инструментът за вътрешни поръчки (Internal Orders) осигурява средства за проследяване на разходите за определена работа, задача или услуга. Internal Orders се използват като метод за събиране на разходите и бизнес транзакциите свързани с определени задачи. Това ниво на мониторинг е много детайлно и позволява на мениджмънта да преразглежда дейностите на Internal Orders. Activity-Based Costing осигурява по-добро определяне на разходите в процеса на управление на разходите и подпомага Cost Center Accounting при осигуряването на процесно-ориентирана и многофункционална гледна точка на центровете за разходи. Product Cost Controlling позволява на мениджмънта да разглежда разходите за продукта и да вземе решения за оптималната цена на продукта на пазара. Методите, които могат да бъдат използвани в EC-PCA (Profit Center Accounting), са периодично осчетоводяване или подход на стойността на продажбите. Центровете за печалба (Profit Centers) могат да бъдат настроени да определят продуктови линии, разделения, географски региони, офиси или функции. Центровете за печалба се използват за вътрешен контрол, като позволяват на мениджмънта да преразглежда областите на отговорност в рамките на компанията.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15