• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Открийте кои SAP модули и решения са най-подходящи за бизнеса Ви

16/02/2009

ERP системите помагат на бизнеса в реално време, снабдявайки цялата компания с нужната информация чрез използването на единно хранилище за данни (база данни) и високотехнологични софтуерни модули, които подпомагат вземането на решения и действията. Това несъмнено води до много ефективни процедури, както и до конкурентна печалба. SAP, създаден от SAP AG- немска компания, разположена в Уолдорф, е такъв вид ERP система.

Системата SAP е изготвена от набор от „решения" (модули), които прeобразуват нужната информация за дадена област на корпоративните процедури.

В бизнеса „ако не планираш, планираш провала си". Следователно, правилната изходна точка за разбиране на същността на SAP е разглеждането на модула System Project, който се прилага във всяка една дейност на предприятието като част от няколко проекта. Разглеждайки текущите поръчки, този модул се прилага в определени проекти, които ще имплементират тези поръчки и ще проследят тяхното развитие. Един типичен проект би обхванал няколко производствени дейности, както и дейности по доствяне на необходимите материали и полуфабрикати. Проследяването на един такъв проект от самото начало до края му и след това (постпроектен анализ) се управлява от този модул.

За дейности, които се отнасят до производство, най-подходящият модул е Production Planning. Той обработва специфични данни за планирането, производствения график и индивидуалните задачи на служителите. По този начин се обработват данните за достъпността и изполваемостта на човешките ресурси, машините, инструментите, уредите, консумативите и енергийните нужди.

С развитието на производството се появява нуждата от модула Plant Maintenance, който се занимава с превантивната поддръжка и сервиз на машините и свързаните с тях инструменти, време, материали и всякакъв вид работа, включен в тази поддръжка.

Модулът Material Management се свързва с модулите Production Planning и Plant Maintenance, за да можете да проверявате своевременната доставка на материали и да намалите разходите по стооковите запаси. Действието на този модул започва със заявките за материали (основани на сметките за материали, произтичащи от производствените програми и свързаните покупки) и води до пускането на нареждания за получаване на стоки, проверка при тяхното получаване (контрол на качеството), складирането им и включването им в производството. Този модул също се занимава с инвентара на готовата продукция.

Модулът Costing е свързан с всеки обект, който има парична стойност. Той отчита всички свързани разходи: за оборудване, материали, работа и услуги. Този модул има раздел за разходите свързани с продукцията, както и подразделение за разходи, свързани с дейностите, които са по-научни и снабдяват междуфункционалното разпределение на всеки разход.

Модулът Sales and Distribution следи всички действия свързани със запитвания, искания за предложения/ проформи и цени за готовата продукция (във фабриката и склада) при вземането, опаковането, транспорта и доставката.

Модулът Financial Accounting регистрира всички финансови транзакции в електронен еквивалент на счетоводните книги, съхранява главната счетоводна книга и всички свързани с нея счетоводни книги и обединява всичко това в крайни счетоводни книги (например счетоводна книга за печалбите и загубите и баланс), управлява данъците свързани с транзакции и корекции. Тъй като повечето от тези функции са установени със закон и се различават за всяка страна се осъществяват чрез специфичните образци на SAP за всяка страна.

Модулът Asset Management се използва за управлението на активи от момента на закупуването им, по време на жизнения им цикъл и амортизацията им, до момента, в който биват продадени или изкарани от употреба.

Модулът Quality Management заедно с Project System, припокриват и взаимодействат с всяка една функция през целия жизнен цикъл на компанията. Казват, че качеството никога не е случайно и винаги идва с иновациите. Ето защо този модул се прилага за всички дейности , които засягат качеството на продуктите и услугите на компанията (предотвратявайки появата на дефекти и грешки). Това се постига чрез подготовка (особено чрез включването на превантивни мерки в потока на работа на предприятието), изпълнение на програмите за качество и провеждането на периодични проверки за откриване на отклонения. Много важни за имиджа на компанията във външната среда са дейностите свързани с придобиването на сертификати , които се управляват от този модул.

Това беше един кратък преглед на широкообхватното приложение, наречено SAP.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15