• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP Human Capital Management Payroll

28/06/2010

Новото решение на SAP Payroll за България в областта на администрирането на служителите обхваща целия процес от наемането до прекратяването на трудово-правните отношения и изчисляването на възнаграждения

С помощта на SAP HCM може да се извършва регистрация на трудовите договори, допълнителните споразумения и прекратяването на договорите в НАП.

За нуждите на специалистите по човешки ресурси и на мениджмънта на компаниите са разработени разнообразни, специфични за България справки и документи - длъжностно и щатно разписание, обходен лист, трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди.

Новото решение на SAP HCM Payroll е насочено към изчисляване и изплащане на възнагражденията на служителите в българските компани.

Системата позволява коректното изчисляване на възнагражденията както на щатни служители, така и на персонал, който е на сделна система на възнаграждение. Освен това имате възможност да обработвате както плащания по трудови договори, така и по граждански или договори за управление и контрол.

Системата следи и отчита при изчисляване на възнагражденията минималните и максимален осигурителни прагове, лимитите за необлагаеми социални услуги (ваучери за храна, ДЗО, ДПО, застраховки Живот, транспорт и т.н.) На база на неограничените възможности на функционалността, свързана с управлението на работото време, новото решение е в състояние прецизно да изчисли и обработи динамични събития и нестандартни форми на наемане - непълен работен ден, извънреден труд, специални отсъствия/присъствия, нощен труд, преназначаване на различни категории труд или позиции през периода на изчисление и т.н

Разработен е каталог на начисления и удръжки, покриващ всички възможни стандартни и популярни в България системи на плащане, данъчни облекчения за работодател и служител и социални услуги. Това позволява адаптирането на каталога от начисления и удръжки (Wagetypes) за нуждите на всеки клиент да става бързо и в минимален обем, което съкръщава значително разходите по внедряване.

Системата поддържа и адаптиран за България каталог от стандартни присъствия, отсъствия и замествания, което позволява администрирането и обработката за плащане на всички видове отпуска, болничен, неплатени или отпуски по обществени причини, обучение, командировка и т.н.

За целите на всички фирми новото решение извършва подготовката на Декларация 1 и Декларация 6 за НАП, Справка за болничните листове към НОИ, Масово плащане на заплати по дебитни карти, Рекапитулация, Разплащателна ведомост, Фиш и други индивидуални финансови документи, Присъствена форма 76 и т.н.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15