ASAP създаде софтуерен продукт „Виртуално земеделско стопанство“

ASAP създаде софтуерен продукт „Виртуално земеделско стопанство“

11/04/23


София, България, 11 април 2023 г.

ASAP, водеща компания в областта на софтуерните разработки, разработи нов софтуерен продукт „Виртуално земеделско стопанство“ за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Специализираният софтуерен продукт представлява симулатор на земеделските дейности, които се провеждат през годината, появата на вредители, отчитане на условията, които благоприятстват появата им, избор на мерки за контрол над вредителите, резултати от контрола над вредителите. Системата дава възможност на нейните потребители да проследят развитието на избрано от тях културно растение в хода на годината, като в хода на развитието се случват различни събития - поява на плевели, болести, насекоми и др. „Виртуалното земеделско стопанство“ дава възможност на потребителя да реагира на проблема и да вземе решение какво да направи, за да отстрани възникналия проблем. След това може да се проследи и резултатa от взетите мерки – дали те са спомогнали за разрешаването на казуса, или напротив, довели са до неговото задълбочаване.

„Създаването на Виртуалното земеделско стопанство е един изключително интересен проект за нас. Доволни сме, че с този специализиран софтуерен продукт успяхме да подпомогнем дейностите в Шуменския университет, като добавим интерактивен елемент в обучението“, споделиха от отдел „Софтуерни разработки“ на ASAP.

Софтуерният продукт е реализирана по Проект № BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За ASAP

ASAP стартира своята дейност през 2007 година и към момента е една от водещите IT компании, ориентирани към бизнес решения. Компанията оперира на територията на България и Румъния, предлагайки широк спектър от услуги – разработване на софтуерни продукти, поддръжка на компютърни системи, изграждане на VPN мрежи, системни интеграции, поддръжка на видеорадарни системи, видеонаблюдение и много други. Сред партньорите на ASAP се нареждат водещи световни корпорации, сред които са SAP, Microsoft, Acer, Dell и Ciscо.

За Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност.